dr jawny formuła

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem www.drjawnyformula.pl (Polityka Prywatności). 

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy RODO jest Pro-Cor Sp. z o.o. – zwana dalej Usługodawcą. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

3. Definicje – Użyte w Regulaminie i Polityce prywatności pojęcia znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

Zakres i cel zbieranych danych
4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
a. w celu Rejestracji w Serwisie;
b. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

5. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z klientem.

6. W celu Rejestracji konta klienta w Serwisie zbierane są następujące dane klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji konta klienta.

8. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a) obsługi procesu Rejestracji, logowania do konta klienta,
b) sprzedaży klientom produktów oraz ich dostawy klientom,
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
d) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
e) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
f) dostosowania Serwisu do potrzeb klientów.

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analytics – w ramach usług z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.

11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Prawa i obowiązki Usługodawcy
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

14. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów oraz instytucjom finansowym pośredniczącym w procesie płatności za Zamówienie.

Prawa i obowiązki Klienta
15. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@drjawnyformula.pl lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

16. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail ) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: kontakt@drjawnyformula.pl wpisując w tytule słowa „rezygnacja newsletter”, lub kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy.

17. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zabezpieczenie danych
18. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: kontakt@drjawnyformula.pl

Definicje:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem umowy sprzedaży.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie
Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem www.drjawnyformula.pl
Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Produktu.