dr jawny formuła

Regulamin

1) Informacje o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.drjawnyformula.pl prowadzony jest przez firmę Kliniki Pro-Cor Sp. z o.o., e-mail: kontakt@drjawnyformula.pl – zwaną dalej Sklepem. 

2) Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu kontakt@drjawnyformula.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
– realizacji umowy
– informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizowania i usuwania – na stronie Sklepu. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3) Opisy i zdjęcia produktów
Zdjęcia produktów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nigdy nie zmienia to jednak ich właściwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt.

4) Ceny
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

5) Zamówienia
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.drjawnyformula.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienia realizujemy na terenie wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Inne koszty przesyłki uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie produktu do koszyka,
– wybór sposobu płatności,
– wybór miejsca wydania rzeczy,
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

6) Dostawa
Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
– czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki);
– czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Towar wysyłany jest jako przesyłka kurierska w ciągu 5 dni (dni robocze : od poniedziałku do piątku). 

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji. Towar powinien dotrzeć do Klienta w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu jego potwierdzenia od Klienta, przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Klienta lub dane te są nieprawdziwe. Do wysyłanego towaru dołączana jest na życzenie faktura VAT. Koszty przesyłki są każdorazowo wyliczane na podstawie ilości oraz wymiarów wszystkich zamówionych produktów.

7) Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
– przed wydaniem towaru:
– przelew na rachunek bankowy Sklepu;
– za pomocą szybkiej płatności.

Sklep może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep jako przyjęte do realizacji. Na Klienta spada odpowiedzialność za spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto Klienta.

8) Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 powołanej ustawy.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.

Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi mailowo (na adres podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za za niezawartą.
Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sklepowi, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminy.
Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klientowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

9) Reklamacje
Klient, jeżeli okaże się, że rzecz sprzedana ma wadę, może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
– chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądać usunięcia wady.
Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób przez niego wybrany jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sklep Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sklep w terminie czternastu dni ustosunkowuje się do:
– oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
– oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
– żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
– żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że Sklep uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

Terminy wskazane w powyższych trzech akapitach stosuje się do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

W przypadku, kiedy określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w powyższych 3 akapitach Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze sklepem. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać i spisać protokół dotyczący zgłoszonej przez Państwa szkody. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej wg Prawa przewozowego mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki.

10) Kontakt
Szczegółowe dane kontaktowe Sklepu znajdują się tutaj.

11) Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony.